Regulamin korzystania z Serwisu

§1 Informacje podstawowe


1.1. Właścicielem Serwisu www.zlapwakacje.pl i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Santiago Travel z siedzibą w Bolesławcu, kod pocztowy 59-700, przy ulicy Chopina 15/12, NIP 612-168-87-19, działając na podstawie aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, działającym jako agent turystyczny zwanym dalej Santiago Travel.

1.2. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji imprez turystycznych oraz ich zakup poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej www.zlapwakacje.pl („System Rezerwacji Internetowej”)

1.3. Założenie rezerwacji imprezy turystycznej lub jej zakup może nastąpić również telefonicznie za pośrednictwem Centrum Rezerwacji pod numerem telefonu + 48 75 732 49 99 oraz bezpośrednio w salonie sprzedaży.

1.4. Prezentowane na łamach Serwisu www.zlapwakacje.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§2 Ogólne zasady rezerwacji i zakupu imprez turystycznych


2.1. Korzystając z Serwisu www.zlapwakacje.pl wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe jedynie we własnym imieniu. Korzystając z Serwisu w imieniu osób trzecich oznacza, że posiadają Państwo ważne w świetle polskiego prawa pełnomocnictwo. Za wszystkie działania wykraczające poza granice udzielonego pełnomocnictwa ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.

2.3. Za niedopuszczalne uważa się korzystanie z Serwisu www.zlapwakacje.pl z użyciem fałszywych lub cudzych danych osobowych bez ważnego pełnomocnictwa.

2.4. Dokonanie rezerwacji i zakup imprezy turystycznej świadczy o zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa Organizatora i jest jednoznaczny z ich akceptacją oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.5. Dane osób zgłoszonych w rezerwacji oraz rezerwującego imprezę turystyczną powinny zgadzać się z danymi w ważnym paszporcie lub dowodzie osobistym w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej.

2.6. W chwili dokonania wiążącej rezerwacji imprezy turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy posiadamy wymagane wizy lub inne wymagane przepisami państw dokumenty oraz czy nasz paszport jest ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty powrotu.


§3 Ochrona danych osobowych


3.1. Wszystkie dane osobowe, które wprowadzają Państwo za pośrednictwem Serwisu www.zlapwakacje.pl do Systemu Rezerwacji internetowej będą gromadzone i przetwarzane przez Santiago Travel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

3.2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do, nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenie usług przez Santiago Travel), które zostały dobrowolnie podane w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Przesyłając Santiago Travel wypełniony formularz rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez właściciela serwisu www.zlapwakacje.pl podanych w formularzu danych osobowych w celach statystycznych i administracyjnych.

3.4. Opcjonalnie w formularzu rezerwacyjnym mogą Państwo wyrazić zgodę (zaznaczając opcję „Tak, wyrażam zgodę”), na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowego zrealizowania usługi. W każdej chwili istnieje możliwość wglądu do swoich danych osobowych ich poprawienia, uzupełnienia, aktualizacji, a także do ich usunięcia.

3.6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Santiago Travel zawiera Polityka Prywatności.


§4 Rezerwacja imprez turystycznych Serwis www.zlapwakacje.pl - Internet


4.1.1. Za pośrednictwem udostępnionej wyszukiwarki internetowej określają Państwo parametry interesującej Was imprezy turystycznej (wycieczki).

4.1.2. Po wybraniu opcji „Szukaj” wyświetlona zostanie lista spełniających Państwa wymagania imprez turystycznych. Umożliwia ona porównanie imprez spełniających określone wcześniej kryteria. Z wyświetlonej listy należy wybrać jedną ofertę.

4.1.3. Następnie po dokładnym zapoznaniu się z wyświetlonym opisem imprezy turystycznej, ceną oraz dostępnością wybranej oferty przechodzą Państwo do elektronicznego formularza rezerwacji, który należy uzupełnić prawidłowymi danymi osobowymi osoby rezerwującej oraz uczestników imprezy turystycznej niezbędnymi do dokonania prawidłowej rezerwacji.

4.1.4. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osobowych w dolnej części formularza powinni Państwo zaznaczyć, że zapoznali się Państwo i akceptują postanowienia niniejszego regulaminu oraz warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej organizatora.

4.1.5. Jeżeli wybrana przez Państwa impreza turystyczna posiada udostępnioną możliwość płatności on-line wyświetlona zostanie strona wyboru sposobu płatności.

Płatność on-line – wybierając przelew on-line mają Państwo możliwość dokonania rezerwacji imprezy turystycznej z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych w formularzu rezerwacyjnym danych, zostaną Państwo przekierowani na stronę płatności on-line, gdzie dokonują Państwo opłaty za imprezę turystyczną wybierając jedną spośród kilku form płatności. Opłacenie imprezy turystycznej nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Mając na uwadze wysoką jakość świadczonych przez nas usług, jak i Państwa bezpieczeństwo, każdą rezerwację dodatkowo sprawdzają i weryfikują nasi doradcy. Weryfikacja rezerwacji ma na celu sprawdzenie poprawności ceny imprezy turystycznej, zakresu świadczeń jakie objęte są ceną i warunkami uczestnictwa organizatora oraz dostępnością imprezy. Jeżeli nasi doradcy pozytywnie zweryfikują Państwa rezerwację dopiero wtedy zatwierdzą wpłatę, a następnie dokonają wiążącej rezerwacji w systemie organizatora. W momencie potwierdzenia rezerwacji imprezy turystycznej przez organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem, a Organizatorem. Komplet dokumentów: umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymują Państwo na wskazany w formularzu rezerwacji adres e-mail. W przypadku niezgodności dotyczących zarezerwowanej prze Państwa imprezy turystycznej, w szczególności jej ceny, terminu, miejsca wyjazdu/wylotu, dostępności lub pozostałej grupy świadczeń objętych ceną, a aktualnie dostępnymi danymi w systemie rezerwacyjnym organizatora zostaną Państwo niezwłocznie poinformowania drogą elektroniczną, e-mail lub telefonicznie przez naszego doradcę. Jeżeli zaakceptują Państwo zmienione przez organizatora warunki imprezy, wtedy nasi doradcy zatwierdzą wpłatę na jej poczet i po uzyskaniu wymaganej zmianami ceny dopłaty lub po dokonaniu przez Santiago Travel zwrotu nadpłaty prześlą na wskazany adres e-mail kompletu dokumentów: umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji co będzie tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Państwem, a Organizatorem. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na zaproponowane przez organizatora zmiany w rezerwacji to wówczas Państwa rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów, a wpłacona wcześniej kwota zostanie Państwu zwrócona w całości.

Przelew tradycyjny – wybierając tą formę płatności dokonują Państwo rezerwacji wybranej imprezy turystycznej bez natychmiastowego potwierdzenia miejsc. Oznacza to, że Państwa rezerwacja wymaga potwierdzenia miejsc w systemie organizatora. Po sprawdzeniu przez naszych doradców miejsc i ostatecznej (pełnej) ceny imprezy turystycznej skontaktujemy się z Państwem drogą elektroniczną, e-mail lub telefonicznie w celu potwierdzenia przez Państwa chęci zakupu danej imprezy turystycznej. Następnie potwierdzimy złożenie zamówienia wysyłając e-mail potwierdzający założenie rezerwacji wraz z kompletem dokumentów: umową uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz warunkami uczestnictwa organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa poprawności danych zawartych w umowie dokonujecie Państwo wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Wpłaty można również dokonać przelewem internetowym, a w tym przypadku w celu znacznego przyśpieszenia i usprawnienia obsługi wpłat prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: info@zlapwakacje.pl lub faksem na numer Centrum Rezerwacji +48 75 732 49 99. Przesłanie potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy i warunków uczestnictwa organizatora. Na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty zostanie potwierdzona ostatecznie Państwa rezerwacja w systemie organizatora. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez organizatora zostaje zawarta umowa pomiędzy Państwem, a Organizatorem.

4.1.6. Osoba rezerwująca imprezę turystyczną powinna najpóźniej na jeden dzień przed planowanym wylotem przesłać na adres e-mail: info@zlapwakacje.pl lub faksem +48 75 732 49 99 podpisaną umowę i warunki uczestnictwa.

4.1.7. Jeżeli wyświetlona oferta nie ma aktywnej opcji płatności on-line, przebieg rezerwacji imprezy turystycznej i jej potwierdzenie odbywa się identycznie, jak dla rezerwacji opłacanych przelewem tradycyjnym. Centrum rezerwacji Santiago Travel +48 75 732 49 99

4.1.8. Rezerwacji imprezy turystycznej można również dokonać telefonicznie, łącząc się z naszym doradcą. Po podaniu przez Państwa szczegółów oferty (kraju, terminu, miejsca wylotu, ilości osób, itp.) nasz doradca sprawdzi dla Państwa dostępność wybranej oferty, a w szczególności jej cenę lub przedstawi najlepsze oferty spełniające Państwa kryteria.

4.1.9. Wyrażając chęć zakupu wybranej imprezy podają Państwo naszemu doradcy niezbędne do sporządzenia umowy dane osobowe. Następnie przygotowaną dla Państwa umowę i warunki uczestnictwa organizatora wyślemy na wskazany adres e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia rezerwacji. Po sprawdzeniu przez Państwa poprawności danych zawartych w umowie, czy zgadzają się z Państwa zamówieniem prosimy o podpisanie i odesłanie umowy na adres: info@zlapwakacje.pl lub faksem +48 75 732 49 99 najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot/wyjazd. Następnie niezwłocznie dokonują Państwo płatności podanej w umowie kwoty tradycyjnym przelewem bankowym lub przelewem internetowym. W celu znacznego przyśpieszenia i usprawnienia obsługi wpłat prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: info@zlapwakacje.pl lub faksem na numer Centrum Rezerwacji +48 75 732 49 99.

4.1.10. Przesłanie potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy i warunków uczestnictwa organizatora.

4.1.11. Na podstawie zaakceptowanej przez Państwa umowy oraz potwierdzenia wpłaty rezerwacja zostanie potwierdzona ostatecznie w systemie organizatora. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez organizatora zostaje zawarta umowa pomiędzy Państwem, a Organizatorem. Salon Podróży Santiago Travel

4.1.12. Rezerwacji imprezy turystycznej mogą Państwo dokonać bezpośrednio w naszym salonie sprzedaży w Bolesławcu przy ulicy Chopina 15/12. Jeżeli nie mają Państwo wyszukanej konkretnej oferty za pośrednictwem naszego serwisu www.zlapwakacje.pl to nasi doradcy pomogą w wyborze najlepszej oferty z uwzględnieniem Państwa kryteriów.

4.1.13. Nasz doradca potwierdzi dostępność oferty oraz jej ostatecznej ceny i jeżeli wyrażą Państwo chęć zakupu wybranej imprezy przygotuje komplet wymaganych dokumentów: umowę udziału w imprezie turystycznej i warunki organizatora.

4.1.14. Po podpisaniu umowy i akceptacji warunków uczestnictwa organizatora wybierana jest przez Państwa forma płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych nasz doradca określi dokładny termin płatności.


§5 Cena imprezy turystycznej


5.1. Podana w umowie cena imprezy turystycznej zawiera wszystkie opłaty ustalone przez organizatora wchodzące w skład danej oferty, a w szczególności: a) opłatę za zakwaterowanie, b) opłatę za środek transportu (samolot, autokar), c) opłatę za świadczenia dodatkowe znajdujące się w opisie imprezy turystycznej, d) podatki, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, e) ubezpieczenia zawarte w cenie wycieczki lub dodatkowe, opcjonalne na życzenie klienta, f) inne.

5.2. Warunki zmiany ceny w szczególnych sytuacjach przewidzianych przez organizatora znajdują się w warunkach uczestnictwa organizatora. Każdy z organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy turystycznej.

5.3. Organizator imprezy turystycznej ma prawo anulowania imprezy już po dokonaniu i opłaceniu przez Państwa rezerwacji. W takim przypadku rezerwacja jest anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów.

5.4. Santiago Travel działając jako agent turystyczny nie ma wpływu na dokonywanie przez organizatora zmian. Zasady dokonywania zmian są każdorazowo opisane szczegółowo w warunkach uczestnictwa organizatora.

5.5. Cena imprezy turystycznej nie może być gwarantowana przez organizatora w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do momentu jej potwierdzenia przez organizatora imprezy.


§6 Formy płatności


6.1. Uzależnione są od terminu pomiędzy rezerwacją imprezy turystycznej, a datą jej rozpoczęcia i określone są przez organizatora w umowie.

6.2. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej na więcej niż 30 dni przed datą jej rozpoczęcia organizatorzy umożliwiają płatność częściową, polegającą na wpłacie zaliczki. Wysokość zaliczki określają organizatorzy, jednak w większości przypadków wynosi ona 30% pełnej wartości.

6.3. Pełna płatność następuje w momencie pomiędzy rezerwacją imprezy turystycznej, a datą jej rozpoczęcia jest mniej niż 30 dni.

6.4. Terminy płatności zaliczki oraz dopłaty pozostałej kwoty zawarte są w umowie lub zostaną określone przez naszych doradców.

6.5. Santiago Travel daje Państwu możliwość wyboru następującej formy płatności: a) tradycyjny przelew bankowy, b) przelew internetowy, c) wpłata gotówki w salonie sprzedaży.

6.6. Płatności przelewem należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto: Santiago Travel 75 1240 1297 1111 0010 4397 7335 Bank PEKAO S.A.